ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

פתח חכמה

חכמת האמת

מובא בזוהר הקדוש (זוהר החדש שיר השירים ע ב) וזה לשונו: "אם לא תדעי לך היפה בנשים". "וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים", אשריהם של כל אלו העוסקים בתורה לדעת חכמת אדוניהם, והם יודעים ומסתכלים בסודות עליונים. כי כשאדם יוצא מהעולם הזה (עושה תשובה ולא נשארו לו עבירות, אלא אלו שמיתה מכפרת) ע"י זה (המיתה) מסתלקים ממנו כל הדינים שבעולם, ולא עוד אלא שפותחין לו י"ג שערים מסודות האפרסמון הטהור שהחכמה העליונה תלויה בהם.
ולא עוד, אל שהקב"ה חוקק אותו בבגד ההוא שכל הצורות חקוקות שם בעולם הזה ובעולם הבא, והקב"ה משתעשע עמו בגן עדן ומנחילו ב' עולמות, את העולם הזה ואת העולם הבא.
החכמה שאדם צריך לדעת ולהסתכל הכול בסוד אדונו. אחת היא לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, ואחת היא לדעת את עצמו, שידע מי הוא, איך נברא, ומאין הוא בא, ולאן ילך. ותיקון הגוף איך מתקן. ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכול. ואחד הוא, לדעת ולהסתכל (ולדעת את) העולם הזה שהוא (נמצא) בו, ועל מה יתקן (העולם).
ואחר זה (יסתכל) בסודות של העולם העליון, לדעת את אדונו, וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה. הוא יראה, שכל מי שהולך לעולם ההוא בלא ידיעת (סודות התורה) אפילו יש בו הרבה מעשים טובים, מוציאים אותו מכל השערים של העולם ההוא. צא וראה מה כתוב כאן "הגידה לי" (הנשמה אומרת להקב"ה) אמור לי סודות החכמה העליונה, איך אתה רועה ומנהיג בעולם ההוא העליון, למד אותי את סודות החכמה שלא ידעתי, ולא למדתי עד הנה, כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות העליונות שאני באה ביניהם כי עוד לא הסתכלתי בהן. בוא וראה מה כתיב: "אם לא תדעי לך היפה בנשים". (הקב"ה משיב לנשמה) אם את באה בלא ידיעה ולא הסתכלת בחכמה מטרם שבאת לכאן ואינך יודעת את סודות העולם העליון, צאי לך, אין את ראויה להיכנס בלי ידיעה. עד כאן.