ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

אשר לשלמה

ישתבח המלך ויתרומם האדון, מלך בעליונים ושליט בתחתונים.
אשר בידו נפש כל חי והנשמות אליו תמיד שבים.
להחיות רוחם ונפשם מצפים, וללקוט קדושה וטהרה משוועים.
יה אל חי מפואר ומרומם במרומים, מחל וסלח לנו מרובי החטאים.
נפשנו דואבת ומדוכא בייסורים, אליך עורגת ומצפה בכיליון חושים.
דבקה לעפר נפשנו אלוהים, חיינו מדבר קודשך אדון האדונים.

עבדך הדל והנבזה פיו פותח, לשבח לך אדון רם ומנצח.
אין יכולות בי להשיג גדולתך, ורוצה לדבוק בך ובמידתך.
זיכיתני בחסדך לחבר מילים, בזכות חסדי אבות ראשונים.
אפתח פי לשבח, לפאר, לרומם ולהדר לאדון רם ונישא ומעורר.
כל רצוני לשוב אליך בערגה ותחנונים, יה צור שוכן מרומים.

עננו בזכות המלך שלמה, שכמהו וערגו אליך הוא ועמו.
שיר השירים חיבר בהמיה, לקלס למלך מרומם בעליה.
לבי מלהבי אש רשפך בורח, אליך במר ורם צורח.
על שפלות מעשי הדלים, לעומת מלך אדון האדונים.
אפסות מילותיי הגיגי ורעיוני, עדי יחיד הוא ושמו אדני.

פתחתי פי הדל והאביון, לקלס לאב המון.
אין בידי זכות מעשים ומצות, ותורה אין בי להרבות זכויות.
רש ועני התולה עצמו בזכות אבותיו,
אבירי מרכבה חסידי הקדושה המשפיעים ברוב טוהרם וצדקותם קרני הוד לעם סגולה.

ייסרתי עצמי על חטאי, וצער ויגון כל לילותיי.
דואב וכואב מה בחיי, ושואל וכוסף אל אלוהי.
מבקש לדעת וכמה ללמוד, חכמת המלך הוא הדוד.
צח דודי ודגול מרבבה, זועקת נפשי בערגת אהבה.
סיגפתי עצמי בתעניות לרוב, ומנעתי מפי תאוות מרוב.
רציתי לחקור מהות אדם, לדעת זה היצור הנעלם.
פותח פיו וטוען בגאון, בן אני לאב עליון.
מה לך ילוד אישה, הטה פניך מיחיד בבושה.

מעט פת יחסר מפיך, ומיד תש אור עיניך.
מים לא יבואו בקרבך, וראה זה פלא סרת מרשעתך.
אל מאמר החכם באדם, הגיע נפשי ברתיחת דם.
הוא המלך שלמה בכיסאו, בירושלים היא עיר מושבו.
הבל הבלים הכל הבל, חזר ואמר הכל הבל.
מה יתרון לו לאדם, אלא לעבוד לבורא עולם.
סוף דבר הכל נשמע, יחד נקיים נעשה ונשמע.
לקחתי מוסריו אל קרבי, ופתחתי פתח תשובה בלבי.
השלתי מעלי קליפות לרוב, בכדי לטהר עצמי ולעלות במעלות.
זכיתי לימים, ימי שובבים, שבהם נפתחים בשמיים שערים.
פתחי תשובה ותחנונים, להידבק באב המון גוים.
בימים אלו נכתבו מילים, לקלס ולפאר לאדון האדונים.
בתום הימים נסגרו השערים, והיצר ביקש להשמיד ולהעלים.
זכויות אבותיי כחומה עמדו, וכסכר הם מים זדונים עצרו.
להציל בן טובע במצולות, להושיט יד ולחלץ מדאגות.

זיכני ה' המלך הגדול הגיבור והנורא, בחמלתו הרבה עלי להוציא לאור מהדורה שנייה של זה הספר אשר נקרא שמו: "אשר לשלמה" לע"נ מור סבי שלמה סלימון בן יחזקאל זצ"ל.

ועוד זיכני לפאר למלך יוצר כל, ולהאדיר שמו בכל מכל ע"י קונטרס ששים גבורים הוא פירוש המילים הקשות בהקשר לרעיון הפסוק. וקונטרס זוהר השיר לשון הזוהר הקדוש בפירושו על שיר השירים. קונטרס מעשי המלך מעשיו, גדולתו, תוקפו וחוכמתו של המלך שלמה. כל זאת ארבעה חלקים להשלים סוד הפסוק: "שלחיך  פרדס רמונים". (שיר השירים)  פרד"ס ראשי תיבות: פשט (ששים גיבורים), רמז (אשר לשלמה), דרש (מעשי המלך), סוד (זוהר השיר).