ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

ברית למשה

ישתבח המלך ויתעלה היוצר על כל אשר הזהירנו על קדושת ושמירת ברית הקודש. ונחשב פגם הברית קודש מן העבירות היותר חמורות בתורתנו הקדושה והוא מן הדברים שכמעט כל איש נכשל בהם, ואין מזהירים ואין מודיעים בפה מלא חומרת העוון הפלילי להודיע שהוא כרוצח וכשופך דמים, דם בניו ובנותיו ממש. זיכנו השם יתברך ברוב רחמיו לדבר בדברים המכוסים ולגלות עניינים שהצניעות יפה להם ולפרסם הדברים בכתב. והשם הטוב יעזרנו על דבר כבוד שמו שלא תהא 
יגיעתנו לריק ונזכה לשוב בתשובה שלמה לפניו, ולעבוד את השם יתברך מתוך נחת והרחבה, וכולנו נזכה לראות בישועה הכללית במהרה אכי"ר.
מי ימלל עד היכן מגיע פגם הברית וגורי האר"י ז"ל הפליגו לדבר בענין וייסמרו שערות האדם מפני חומרת העוון וגודל הפגם בעליונים ובתחתונים.
אמרו חז"ל המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי ויזכור פרק "בהמה המקשה" כמה וכמה פעמים נתחייב נידוי בבית דין של מעלה ובפרט אם בא לידי עוון זה.
האדם החוטא מעכב הגאולה כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, והאדם החוטא מוריד מחדש אל הקליפות נשמות וזה צער גדול בשמים וצער כל העולמות שמעכב תשועת השם יתברך. אוי לו, ואוי לרוע מזלו אם לא חזר בתשובה אמיתית מעומק הלב.
ביותר יחרד חרדה גדולה כי אנחנו עתה באלף השישי והוא כנגד היסוד ומעשיו המקולקלים ערו ערו עד היסוד ופגמו ביסודות ובבנינים רוחנים עליונים.
מה עצמו וגדלו סעיפי חטא זה בכמה אופנים כי אפילו לא חטא בערוה בפועל כי אם חשב והרהר ועל ידי זה בא להשחית זרעו גדול עוון זה מאוד, מאוד. ולא די לו בהקיץ בהיותו ער, אפילו בחלום נטמא ועתיד ליתן את הדין וענוש יענש כי נפש הוא חובל שנבראים מזיקים מזרעו. (עבודת הקודש).
הנכשל בטומאת קרי ר"ל כל אותו היום מתגלה הטומאה וניכרת במצחו כל זמן שלא טבל. גם אחר הטבילה נגלה הטומאה עליו אבל רק מעט, וע"י הטבילה מתמעטת.
מובאים בזה דברי הזוהר הקדוש (פרשת שמות מאמר שלשה הדוחים את השכינה סימן כד) והדברים מבהילים לבו ומוחו של האדם ויקחם אל ליבו להיזהר בתכלית הזהירות בשמירת ברית קודש וזה תרגומו בלשון קודשו: (כד) שלשה הם הדוחים את השכינה מן העולם, וגורמים שדירתו של הקב"ה  לא תהיה בעולם. ובני האדם זועקים (בתפילה) ולא נשמע קולם, ואלו הם: מי ששוכב עם  נידה, שאין טומאה חזקה בעולם זולת טומאת הנידה. טומאת הנידה קשה מכל טומאות העולם, הוא (השוכב) נטמא, וכל הקרבים אליו נטמאים עימו. בכל מקום שהולכים נדחית השכינה מפניהם.
(כה) ולא עוד אלא שגורם מחלות רעות על עצמו ועל הזרע שיוליד, כי כיון שהאדם קרב אל הנידה, טומאה ההיא קופצת עליו, ונשארת (קבועה) בכל האיברים שלו, הזרע שמוליד בשעה ההיא מושך רוח הטומאה וכל ימיו יהיה בטומאה, משום שהבנין והיסוד של הנולד גדול וחזק מכל טומאות העולם ומיד שהאדם קרב אל הנידה טומאה ההיא קופצת עליו שכתוב: "ותהי נדתה עליו".
(כו) מי ששוכב עם בת אל נכר (דהיינו גויה) שמכניס ברית קודש ואות הברית ברשות אחרת, שכתוב ובעל בת אל נכר, ולמדנו שאין קנאה לפני הקב"ה זולת קנאת הברית, שהוא ברית של השם הקדוש וסוד האמונה. מה כתוב: "ויחל העם לזנות אל בנות מואב" ומיד "ויחר אף ה' בישראל".
(כז) ראשי העם שיודעים זה ואינם מוחים בהם, נענשים תחילה, שכתוב: "קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש" רבי אבא אמר, מהו "נגד השמש" היינו נגד הברית שנקרא "שמש" ועליו נאמר: "כי שמש ומגן ה' אלהים" שמש ומגן, זהו ברית הקודש, מה השמש זורח ומאיר על העולם אף ברית הקודש זורח ומאיר גופו של האדם. ונקרא "מגן" מה מגן הוא להגן על האדם, אף ברית הקודש מגן על האדם. ומי ששומר אותו אין לו נזק בעולם שיוכל לקרב אליו וזהו: "נגד השמש"
(כח) ראשי העם נתפסים בכל דור ודור בשביל חטא זה, אם יודעים ואינם מקנאים אותו. משום שחוב זה מוטל עליהם לקנאות, בשביל הקב"ה בברית זה את כל מי שמביא קדושה זו ברשות אחר עליו הכתוב אומר: "לא יהיה לך אלהים אחרים עלי פני לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלהיך אל קנא" והכל קנאה אחת, (הן הבא על גויה והן העובד עבודה זרה) ועל כן נדחתה השכינה מפניו. מי שמשקר בברית הקדוש החתום בבשרו של אדם הוא כאילו משקר בשם הקדוש, כי מי שמשקר בחותם המלך (שהוא ברית הקדוש) משקר במלך עצמו, ועל כן אין לו חלק באלוהי ישראל,
אם לא בכח תשובה תמידית.
(כט) רבי יוסי פתח ואמר: "וישכחו את ה' אלהיהם (שופטים ג ז) ועוד "ויעזבו את ה" (ושואל) מהו וישכחו ויעזבו. (ומשיב) שדחו מעצמם אות ברית קודש, שהיו מלים ולא נפרעים, עד שבאה דבורה והתנדבה בזה (דהיינו שהנהיגה הפריעה) בכל ישראל. כמו שכתוב: "בפרוע פרעות בישראל בהתנדב וגומר".
(ל) מי שהורג את בניו, דהיינו לאותו עובר שאשתו נתעברה בו, {כי בא עליה ביום צ (90 יום) לעיבורו, שאז ממית העובר} וגורם להרוג אותו במעיה (או שעושה איזה פעולה הגורמת שתפיל העובר) שסותר בניינו של הקב"ה ואומנתו, יש מי שהורג אדם וזה הורג בניו. עכ"ל.