ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

יפה התשובה

יפה התשובה והיא הדר ועיקר דרכי עבודת השם ושכרה מרובה ופועלה רב, ככתוב בפרקי אבות: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה" (פרק רביעי משנה כב)
רבי יעקב אומר במשנה זו בפרקי אבות דבר גדול ועלינו לרדת לשורש ועומק דבריו. שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה הגשמי, המלא תאוות וטומאה שווה לאדם יותר מכל חיי העולם הבא, עולם שהוא נצח, וקורת רוח מבורא עולם, אין בו דאגות פרנסה וחיי שעה, יצר הרע אינו מטרידו וזוכה לראות פני שכינה וזיו הדרה. ועוד נאמר שעה אחת בעולם הבא שווה יותר מכל תענוגות העולם הזה כשיש לאדם בידו ממון ובריאות להגשים תאוות חומריות ככל שיחפוץ. ועתה נבין: שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה שווה יותר מכל תענוגות העולם הזה, כולל כל חיי העולם הבא.
להמחיש עניין זה נשתמש לרגע בחשבון פשוט, לדוגמא: אדם החי שבעים שנה בעולם הזה. בכל שנה שלוש מאות שישים וחמשה ימים, בכל יום עשרים וארבע שעות, סה"כ חי האדם בעולם הזה (613,200) תרי"ג אלפים ועוד מאתים שעות. (מאתיים שעות הינם בממוצע שמונה ימים ושליש משעת הלידה ועד מועד היכנסו בברית המילה) כל השעות הללו בטלים ומבוטלים לעומת שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא שהוא נצח. שימו לבכם ושמעו, כל עולם הנצח עומד בקרן זווית לעומת שעה אחת בעולם הזה הגשמי שאדם עוסק בה בתשובה ומעשים טובים, שעה כזו שווה מיליוני מיליונים של שעות בעולמות העליונים והתחתונים וכל זה בזכות: התשובה.
לכן התשובה לכל עניין הוא: "התשובה" על האדם לעסוק בתשובה כל ימי חייו ולהדבק בבורא העולם יתברך שמו ובכך יזכה וינחל אוצרות אין סוף של שעות בקורת רוח ונחת לפני המקום ויזכה שזיו השכינה תשרה על פניו ועטרת תפארת על ראשו.
ונאמן הוא אדון העולם, יוצר כל היצורים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שישלם לך שכר פעולתך שהוא האל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין הוא עתיד לדון, ברוך הוא. וכשיש לאדם ערובה כה בטוחה וגדולה מבורא עולם ואמונה בדבריו הקיימים לעד, יש לו לעסוק בתשובה ולנתב דרכי חייו בדרך זו.
מובא בזוהר הקדוש מדרש הנעלם וזה לשונו: "שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם (לפני שנברא העולם) ואלו הם: התורה, גן עדן וגיהינום, כסא הכבוד, בית המקדש, שמו של משיח והתשובה".
פתח בתורה כעמוד ראשון ויסוד לבריאת העולם וסיים בתשובה כעמוד שביעי לעולם. שני יסודות אלו שייכים לעולם הזה הגשמי, ושאר חמשת היסודות שייכים לעליונים: גן עדן וגיהינום, כסא הכבוד, בית המקדש העליון ושמו של משיח שיתגלה לנו במהרה בימינו, אמן.
התורה והתשובה יסודות מרכזיים ועיקריים בעולם הזה.
אדם הלומד תורה בלא תשובה, לימודו נקרא לא לשמה, ולא מגיע למדרגה גבוהה. על כל שעת לימוד מקבל שכר לשעה אחת. אך בשעה שמצרף את התשובה לדרכו בעבודת ה' על כל שעת לימוד תורה בתשובה מקבל שכר אין סוף ולימודו רצוי ומקובל לפני המקום, ב"ה.
לשון הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות (ס"ט-ב) וזה לשונו: "בשעה שברא הקב"ה את העולם רצה לברוא את האדם. נתייעץ בתורה, אמרה (התורה) לפני הקב"ה:
אתה רוצה לברוא אדם. (האדם) הזה עתיד לחטוא לפניך, והוא עתיד להרגיז לפניך ואם תתנהג עמו כמעשיו הרי העולם לא יוכל לעמוד לפניך, וכל שכן האדם ההוא. אמר לה הקב"ה : וכי לחינם אני נקרא: "חנון ורחום ארך אפים" וטרם שברא הקב"ה את העולם ברא תשובה.
אמר הקב"ה לתשובה: אני רוצה לברוא אדם בעולם בתנאי שאם ישובו אליך מעוונותיהם תהי מוכנה לסלוח לעוונותיהם ולכפר עליהם ובכל שעה ושעה התשובה מוכנה לפני האדם וכשבני האדם שבים מעוונותיהם, תשובה זו חוזרת אל הקב"ה מכפרת על הכול והדינים נכנעים ומושפלים כולם ואדם נטהר מעוונותיו. ומתי נטהר אדם מעוונותיו, בשעה שנכנס בתשובה ההיא כראוי עד כאן לשונו.
מכאן אנו למדים שמעלת התשובה אשר ה' יתברך בחסדו ובטובו הגדול הנחיל לנו, היא חמדה גנוזה ויקרה ובזכותה ובאמצעותה יש אפשרות בידנו להדבק בבורא עולם יתברך שמו.