ככנ  http://www.yeshiva.org.il/calendarכניסת שבת

ناااלללببببااלחצו כאן

פתח אליהו  پاتح الیاهو


اینچنین الیاهو هناوی شروع کرد و گفت :
ای رب العالمین تو حدای یکتا هستی وشماره دیگری  جز تو نیست.
تو بالاتراز همه بالایان هستی , نا معلومتر از نا معلومان هستی , تو و بزرگی تو اصلأ در فکر و اندیشه ما گنجیده نمی شود .
توخدایی هستی که ده اصلاح ( תיקון تیقون ) را برای ما درست کردی که ما انها را به نام ده سفیرا  ( עשר ספירות ) می خوانیم و تو بوسیله این ده سفیرا عالم هایی که اشکار نمی گردند و عالم هایی که اشکار می گردند را رهبری می فرمایی. 
وبوسیله این ده سفیرا بدن درونی انسان را پوشاندی وتو حداوند متعال انها را بهم وصل می کنی و به هم ارتباط می دهی چون تو در درون انسان وجود داری.
هر کسی که صدمه میزند به یکی ازاین ده سفیرا وارتباط بین سفیراها را قطع می کند مثل این است که از توقطعه ای جدا کرده و صدمه زده است به هماهنگی تو.
این ده سفیرا اینطوربه ترتیب قرار می گیرند : یکی طولانی, یکی کوتاه ویکی متوسط و تو انها را اداره می کنی وهیچ کس دیگری نمیتواند که تو را اداره کند و بر تو تسلط داشته باشد نه از بالا و نه از پایین ونه از دو طرف . برای انها پوششی تهیه کرده ای که از انجا نشاماها به درون انسانها فرو می روند .
وچندی جسم (גופים) بوجود اوردی که انها این نشاما ها را می پوشانند که اینچنین در תיקון خوانده می شوند :
חסד : بازوی راست , גבורה : بازوی چپ , תפארת : مرکز بدن , נצח והוד : دوساق پای , יסוד : انتهای بدن , میلای مقدس , מלכות : دهان که تورای شفاهی (תורה שבעל פה)  را با ان می خوانیم  ,
חכמה : مغز که ان فکر درونی است , בינה : قلب که با قلب درک می کنیم و در مورد این دو سفیرا گفته شده " تمام نامعلومی ها از حداوند است" , تاج تعالی او כתר מלכות است ودر مورد ان نوشته شده    
"از ابتدای افرینش تا عافبت شرح می دهد ". وان جمجمه است که تفیلین سر را روی ان قرار می دهیم.
عالم درونی مطابق اسم حداوند است י-ה-ו-ה که ان راه و مسیر عالم אצילות می باشد و ده سفیرا و محتویاتش را سیراب میکند مثل ابی که درخت را سیراب میکند و وارد تنه و شاخه هایش  میشود وان درخت از این اب رشد می کند .
ای خدای متعال تو متعال و تعالی هستی و دلیل تمام دلایل , تو سیراب میکنی این درخت نشاما را وبه بدن (גוף)  زندگی می دهی . تو هیچ صورت و شبیهی نداری نه درونی ونه برونی .
و تو افریدی اسمان وزمین را , خورشید و ماه و ستارگان را بیرون اوردی.  ودر زمین , درختان و باغ و چمن و بهشت و سبزی و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهی و بنی ادم را ( افریدی ) که بدانند و بشناسند عالم تعالی را . وچگونه عالمهای بالا و پایین با انها رفتار و عمل کنند و چگونه بشناسند از عالم بالا و عالم پایین و هیچکس نیست که از تو چیزی بداند.
تو یکتا هستی در عالم بالا و عالم پایین و تو عالی و متعال هستی بر همه و اقای همگان هستی .
هر سفیرا اسم واضح و اشکاری دارد که  به این اسم  فرشتگان خوانده می شوند. وتو حداوند متعال اسم واضح و اشکاری نداری چون تو حامل و شامل تمام اسمها هستی وتو تکمیل کننده همه هستی , ووقتی که تو از انها دور می شوی تمام اسمها مثل بدن بدون نشاما باقی میمانند .
تو حدای متعال تو دانا هستی ولی نه ان دانایی که اشنای (ما) است, تو بینا هسنی ولی نه ان بینا که معقول و اشنا است . محل معینی نداری مگر اینکه برای اشکار کردن نیرو و قدرتت بر بنی ادم .
ونشان دادن به انان که چگونه دنیا اداره میشود با  دین و رحمت که انان صدق و قضاوت هستند بر طبق اعمال بنی ادم .
دین (דין) شجاعت است , قضاوت (משפט) ستون میانی , صداقت (צדק) سلطنت مقدس , ترازوی صداقت (מאזני צדק) دو تکیه گاه حقیقت , پیمانه صداقت(הין צדק ) نشانه بریت میلای مقدس.
همه اینها برای نشان دادن اینکه چگونه دنیا اداره می شود ولی تو حدای متعال تو صدق وصداقت معین واشنایی نداری که او دین (דין) باشد و قضاوت معینی نداری که اورحمت (רחמים) باشد و اصلأ اینگونه صفات را نداری (هیچ صفتی را نمیتوان به حداوند نسبت داد) . برخیز ربی شمعون و کلمات بوسیله تو تازه گردند زیرا اجازه اشکار کردن رازهای عالم بالا به دست تو داده شده اجازه ای که تا حال به هیچ بنی ادم دیگر داده نشده است .
برخاست ربی شمعون شروع کرد و گفت : برای تو است حداوند متعال بزرگی و شجاعت و افتخار و ابدیت وشکوه و تمام اسمان و زمین . برای تو است سلطنت و تو بالاتر از همه هستی . ای عالم بالا گوش کنید , ای شما که در حبرون خوابیده اید ( سه پدران) و چوپان امین (רעיה מהימנא = משה רבינו) از خوابتان بیدار شوید . ای خفتگان خاک  بلند شوید و سرود بخوانید و اینها صدیق هایی هستند که در موردشان گفنه شده : " من خوابیده ام اما قلبم بیدار است " و انها مرده نیستند وبرای این گفته شده بیدار شوید و سرود بخوانید .
ای چوپان امین(موشه ربنو) تو و پدران (אברהם,יצחק,יעקב) بیدار شوید و ترنم سرایید برای بیدار کردن شخینا (שכינה) شخینایی که در گالوت خوابیده است . چون تاحال تمام صدیق ها همگی دراز کشیده اند و خواب در سوراخهای چشمانشان است .
فورأ شخینا سه صدا می اورد برای چوپان امین ( موشه ربنو) و به او می گوید : برخیز ای چوپان امین که در مورد تو گفته شده : " קול דודי דופק (שיר השירים) אלי"  " صدای در زدن دوستم در استانه من شنیده میشود " با چهار حروف خودش , و بگو به انها  :"פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי " " باز کن در را ای خواهرم ,همسرم, زوجه ام, طاهره ام "  زیرا گناهت تمام وپاک شده است ای دختر صیون و دیگر تورا به گالوت نمی فرستم .
" שראשי נמלא טל که سرم پر شده از شبنم " به چه معنیست נמלא טל (پراز شبنم شده) ؟  اینکه خداوند مقدس به او گفت :" تو ای صیون فکر می کنی از وقتی که بیت همیقداش خراب شده من رفتم بالا (در اسمان) در خانه ام و داخل مسکنم شده ام؟ نه اینچنین نیست , من بالا درخانه ام نمی روم تمام ان زمانی که تو در گالوت هستی و این نشانه اش است که سرم پر از شبنم شده است .
حرف "ה " از שכינה  در گالوت است. کاملی و زندگی شخینا مطایق کلمه شبنم "טל" است ( مطابق גימטריה حساب حروف 39 ) که او حروف اسم خداوند هستند یعنی حروف יוד , הא, ואו ولی حرف اخری شخینا (ה) در گالوت است و به حساب نمی اید پس چنین حساب می شود بر طبق گیمتریا  :
יוד = 4+6+10 =20 , הא = 1+5 =6 , ואו = 6+1+6= 13 .
20+6+13=39 = טל  = شبنم , که شبنم شخینا را پر می کند از  چشمه عالمهای بالا.
(بعد از انکه شخینا با سه صدا موشه را بیدار میکند) فورأ רעיה מהימנא موشه ربنو و پدران با اوبرخواهند خاست.
تا اینجا راز یکتایی او . متبارک است حداوند تا ابد , אמן ואמן .